Všeobecné obchodní podmínky

ODNESTO.cz s.r.o., se sídlem v Praze 10, Vršovice, Moskevská č. ev.189,

PSČ 10100 Praha 10, IČ 04134761, DIČ CZ 04134761,

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242958

Jak si objednat služby

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahuji na smlouvy uzavřené mezi společnosti ODNESTO.cz s.r.o., jako společností, která poskytuje službu Dále jen „ poskytovatel“) a zákazníkem.

Smlouvami se rozumí smlouvy písemné – listinné, smlouvy uzavírané prostřednictvím elektronické pošty, smlouvy uzavírané telefonicky a ústně.

Tyto VOP jsou publikovány na webových stránkách společnosti www.odnesto.cz a uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

Pracovní doba společnosti je od 7:00 do 21:00, pokud se strany nedohodnou jinak.


Cena služby

Cenová kalkulace poskytnuté služby vypočítaná v hodinové nebo věcné (těžká břemena apod.) sazbě podle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách www.odnesto.cz, je cenou předběžnou. Cena za službu se počítá od momentu příjezdu na nakládku do momentu doručení do místa určení a potvrzení popř. vyúčtování ukončené služby zákazníkem na místě samém.

Za službu poskytnutou po hlavním městě Praha v rozsahu 30km se neúčtuje sazba za kilometr, jinak je sazba za kilometr stanovena ceníkem.

Cena služby uvedená v ceníku poskytovatele na jeho webových stránkách www.odnesto.cz k datu poskytnutí služby nebo sjednána individuálně na základě předchozí prohlídky v místě poskytnutí služby.

Ceny uvedené v ceníku jsou pro zákazníka a poskytovatele závazné, pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak.

V případě, kdy při poskytování služby bude zjištěn vyšší rozsah služby než ten, který byl sjednán, má poskytovatel právo na 20% (dvacet) zvýšení ceny předběžné.

K ceně se připočítává DPH podle právního předpisu platného v době poskytnutí služby.

Ceník lze zaslat zákazníkovi v listinné podobě na jeho vyžádání a náklad.

Součástí sjednané ceny je:

· prohlídka předem, během ní se stanoví časový odhad a cena

· pojištění při manipulaci s předměty a pojištění během přepravy

· v rámci Prahy cena za dopravu

Žádné další poplatky se nepřičítají.

                                                                                   Platební podmínky

Cenu za poskytnutou službu do výše Kč 10 000,- bez DPH je zákazník povinen poskytovateli zaplatit v pouze hotovosti, pokud se s ním nedohodne jinak.

Služba, za kterou zákazník platí převodem na bankovní účet, se platí na základě zálohové faktury v rozsahu 50% (padesát) sjednané ceny nejpozději jeden den před poskytnutím služby a v rozsahu 50% (padesát)do 14 dnů po poskytnutí služby.

V případě, kdy je sjednaná cena vyšší než Kč 50 000,- má poskytovatel právo požadovat zaplacení zálohy v rozsahu 70% (sedmdesát) sjednané ceny před poskytnutím služby a v rozsahu 30% (třicet) po poskytnutí služby.

V případě, kdy zákazník nezaplatí sjednanou cenu nebo zálohu:

a) v hotovosti při jejím poskytnutí a zahájením

b) převodem na účet podle sjednaných platebních podmínek,

má poskytovatel právo odmítnout splnění předmětu uzavřené smlouvy a službu neposkytnout. V takovém případě má právo na zaplacení nutných výdajů, které mu v souvislosti s přípravou plnění nebo jejím započetím vznikly. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

Pro případ prodlení s nezaplacením daňových dokladů má poskytovatel právo vyúčtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

Zákazník a spotřebitel

Smlouvou se společnost zavazuje poskytnout službu podle jejích sjednaného rozsahu a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit za ni sjednanou cenou.

Službou se rozumí stěhování. Nabídka a její rozsah jsou uvedeny na webových stránkách společnosti www.odnesto.cz.

Na úpravu smlouvy se vztahuje z. č. 89/2012 Sb. V případě, kdy je smlouvy uzavřena se spotřebitelem, jde o smlouvu spotřebitelskou mající zvláštní ochranu, na kterou se vztahuje z. č. 634/1992 Sb. v platném znění.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

V případě, kdy je smlouva uzavřena s mezinárodním prvkem, vztahuje se na její úpravu český právní řád, pokud to právní řád zákazníka nevylučuje nebo mu poskytuje širší ochranu.

Uzavírání smlouvy

1. Druh smlouvy:

a) smlouvy se uzavírají písemně v listinné podobě s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran

b) smlouvy uzavírané elektronicky se uzavírají na webových stránkách společnosti www.odnesto.cz prostřednictvím poptávkového formuláře a emailové adresy info@odnesto.cz.

c) smlouvy uzavírané telefonicky na tel. č. 777 810 010 se potvrzují na emailovou adresu info@odnesto.cz nebo při zahájení poskytování služby písemně na místě samém.

d) písemná smlouva o dílo

e) rámcová smlouva o dílo

2. Uzavření smlouvy:

Před uzavřením smlouvy může zákazník službu poptat telefonicky, emailem nebo odeslat

„ Poptávkový formulář“ na webových stránkách společnosti www.odnesto.cz. Poptávkový formulář, telefonická a emailová poptávka není objednávkou služby. Poptávka musí obsahovat kontaktní údaje zákazník a předpokládaný rozsah služby.

Poskytovatel na základě poptávky kontaktuje zákazníka s návrhem rozsahu poskytnutí služby.

Následná „ Objednávka“ služby, která je závazná, musí být obsahovat:

a) název firmy, sídlo, IČ(případně DIČ pro plátce DPH), kontaktní osobu, telefon a mail

b) u spotřebitele jméno, příjmení, datum narození/ č.OP, celou adresu, telefon a mail

c) rozsah služby tak jak byl dohodnut mailem nebo telefonicky, s uvedením místa času a sjednané ceny, popřípadě odkazem na ceník uvedený na webových stránkách společnosti www.odnesto.cz

Objednávku služby lze zrušit jen písemně na adrese info@odnesto.cz nebo v listinné podobě nejpozději před jejím přijetím ze strany poskytovatele.

Smlouva je uzavřena, jakmile je objednávka ze strany poskytovatele přijata. O přijetí je zákazníkovi zasílán email nebo je mu potvrzena telefonicky.

Písemná smlouva v listinné podobě je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. Její součástí jsou tyto VOP, pokud se smluvní strany v textu smlouvy nedohodnou jinak. Vzor písemné listinné smlouvy je uveřejněn na webových stránkách společnosti www.odnesto.cz.

3. Věci vyloučené z přepravy:

a) děti do šesti let a zvířata

b) spolujízda zákazníka jen, pokud nebyla součástí objednávky


Zadržovací právo

Poskytovatel má v případě nezaplacení ceny za poskytnutou službu zadržovací právo k přepravovaným věcem a to až do doby úplného zaplacení všech zákazníkových závazků. Ze zadržovacího práva vzniká poskytovatel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na zadržované věci zejména na náhradu za přepravu a jejich uskladnění.

                                                                                Povinnosti zákazníka

a) zajistit místo ke splnění služby, zejména parkování vozidel

b) připravit věci ke stěhování tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, rozbitelné označit nápisem KŘEHKÉ a poskytovatele na to upozornit

c) informovat poskytovatele služby o nezbytnosti zvláštního zacházení s určitými věcmi

d) potvrdit poskytovateli při převzetí věci určených k přepravě jejich seznam, popřípadě počet převzatých krabic (v případě zabalení věcí zákazníkem)

e) po prohlídce cenných věcí předat jejich potvrzený seznam a to zejména zlato, šperky, starožitný nábytek, elektronika, obrazy nebo s hodnotou větší než Kč 50 000,- a při vykládce je podle seznamu opětovně s poskytovatelem odsouhlasit. Peníze v hotovosti jsou z přepravy vyloučeny.

f) v případě, kdy zákazník odmítne balení nebo obal přepravovaných věcí, bere na vědomí, že poskytovatel služby neodpovídá za škodu vzniklou na takových nezabalených přepravovaných věcech při jejich přepravě. O tom podepíše poskytovateli před přepravou prohlášení.

g) v případě, kdy zákazník oznámí vyšší rozsah požadované služby na místě samém (více věcí) než bylo původně sjednáno, bere na vědomí, že poskytovatel služby posune splnění jeho zakázky o dobu nezbytnou tak, aby neohrozil zákazníky, kteří na poskytnutí jeho služby navazují. O takové skutečnosti sepíší poskytovatel a zákazník záznam s určením náhradní doby splnění služby.

h) v případě, kdy zákazník oznámí vyšší rozsah požadované služby (méně věcí) než se ve skutečnosti bude přepravovat, bude cena vyúčtována jen v hodinové sazbě

i) zákazník je povinen si zajistit pokrytí/zakrytí prostor/vybavení/podlah tak, aby při plnění služby nebyly poškozeny. Zákazník bere na vědomí, že se poskytovatel z důvodu jeho bezpečnosti v žádném případě v interiérových prostorách nebude zouvat.

j) při odvozu věcí do sběrného dvora být přítomen a prokázat, že má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy, pokud ne, je povinen to poskytovateli oznámit předem

k) v případě požadavku na provedení montáže nábytku musí být součástí objednávky odvoz obalů, pokud bude požadován

l) v případě požadavku na provedení montážních prací, které jsou součástí objednávky, bere zákazník na vědomí, že se provádějí v jiný den. než na který je sjednáno stěhování

Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel služby je povinen zejména:

a) splnit předmět zakázky podle jejího rozsahu

b) plnit službu tak, aby byla poskytnuta řádně a včas

c) vyvarovat se takového jednání při plnění služby, které by mohlo mít z následku vznik škody na přepravovaných věcech

d) v případě změny rozsahu nebo postupu při nakládce nebo vykládce, která by podstatným způsobem změnila obsah uzavřené smlouvy a cenu za poskytnutou službu, písemně informovat zákazníka o takové změně, a před započetím plnění takové služby si vyžádat jeho písemný souhlas

e) po dohodě a zaplacení ceníkové ceny zapůjčit krabice na stěhování

f) vyžadovat po zákazníkovi součinnost podle čl. VII těchto VOP

Odstoupení od smlouvy

Podle ustanovení § 1829 z. č. 89/1992 Sb. občanského zákoníku má spotřebitel, který uzavřel smlouvu distančním způsobem, právo od takové smlouvy odstoupit a to ve lhůtě 14 dnů od data jejího uzavření, pokud zákazníkovi nebude v této lhůtě služba podle smlouvy splněna. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být písemné, doručené na adresu sídla poskytovatele nebo na mailovou adresu info@odnesto.cz. Přijetí odstoupení od smlouvy poskytovatel služby písemně potvrdí.

Od smlouvy nelze odstoupit podle ustanovení § 1837 z. č. 89/1992 Sb. občanského zákoníku.

Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplnil své povinnosti sjednané ve smlouvě, neposkytl potřebnou součinnost podle těchto VOP nebo se plnění smlouvy stalo objektivně nemožným. Pokud zákazník zaplatil poskytovateli cenu sužby nebo zálohu, bude mu po odstoupení, které poskytovatel zašle písemně, vrácena podle jeho pokynů nejpozději do 5 dnů od data doručení odstoupení.

Reklamace – práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění se řídí z. č. 89/212 Sb. občanským zákoníkem, zejména ustanoveními §§ 2099-2117, §§ 2158-2174 a těmito VOP.

Vzhledem k obsahu poskytované služby je zákazník povinen písemně reklamovat vadnou službu ihned při jejím poskytnutí, nejpozději k momentu jejího ukončení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel, ledaže později vzniklá vada, kterou prokazatelně způsobil poskytovatel, byla způsobena porušením jeho povinností nebo porušením povinnosti právní.

Písemná reklamace musí obsahovat označení poskytovatele, zákazníka, odkaz na uzavřenou smlouvu o poskytnuté službě, rozsah nebo popis vadného plnění a vyjádření poskytovatele, zda reklamaci uznává, jakým způsobem se strany dohodly na jejím odstranění a v případě kdy reklamaci poskytovatel neuzná, uvede důvod jejího neuznání.

Reklamaci zákazníka je poskytovatel povinen vyřídit nejpozději do 14 dnů a to písemně.

Náhrada škody na přepravovaných věcech.

Poskytovatel má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti u Československé obchodní banky, a.s. , IČ 00001350, Praha 5.

V případě prokazatelného zjevného poškození přepravovaných věcí sepíší poskytovatel a zákazník na místě vykládky protokol o poškození přepravovaných věcí, ve kterém popíší stav poškození věcí a pořídí fotodokumentaci. Protokol musí podepsat obě smluvní strany. Poskytovatel následně oznámí pojišťovně vznik pojistné události.

Tyto VOP sjednávají spoluúčast zákazníka na případné škodě malého rozsahu tj. škodě ve výši max. Kč 1000,-.

Poskytovatel se může se zákazníkem dohodnout na vyřízení škody poskytnutím slevy z poskytnuté služby.

Poskytovatel neodpovídá za škodu na přepravovaných věcech, která byla způsobena jednáním zákazníka nebo třetí osoby, která byla pověřena věci vydat nebo je převzít.

Poskytovatel neodpovídá za případné škody na přepravovaných věcech v případě, kdy zákazník trvá na spolupráci při stěhování.

Závěrečná ustanovení.

Tyto VOP platí v případě, pokud se o jednotlivých jejich ustanoveních strany ve smlouvě nedohodnou písemně jinak.

Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.odnesto.cz a jsou platné od ……………………..do odvolání.

ODNESTO.cz s.r.o.